Diskutim Publik Draft Udhëzimet Administrative për Diskutim Publik


Komentet dhe sugjerimet e juaja i dërgoni në Departamentin Ligjor në email adresën:
isni.kryeziu@rks-gov.net
Nga data 27.07. 2012 - 10.08.2012

- 1. UA - Emertimi i institucioneve te arsimit te larte

- 2. UA - Libri amëz i studentëve të Institucioneve te Arsimit te Larte

- 3. UA - Kategoritë e studentëve për asistencë si dhe kushtet për fitimin e asistencës

- 4. UA - Aplikimi i pagesave të studentëve në Universitetin e Prishtinës

- 5. UA - Licencimi i bartesve privat te arsimit te lart ne kosove

- 6. UA - Krahasueshmëria dhe barasvlera e diplomave dhe e programeve studimore para sistemit të Bolonjës dhe të sistemit të Bolonjës

- 6. UA - Pjesëmarrja financiare e nxënësve për SNKA niveli 4

- 7. UA - Gradat dhe Diplomat e bartesve te arsimit te larte

- 7.UA - Perdorimi i planit individual

- 8. UA - Parimet dhe procedurat e njohjes së diplomave të shkollave të larta profesionale dhe gradave universitare të fituara jashtë Republikës së Kosovës

- 8.UA-Kualifikimet për mësimdhënësit e nxënësve me vështirësi në mësim, të nxënësve me pengesa në dëgjim dhe në të parë

- 9. UA - Stimulimi i studenteve te dalluar

- 9.UA-Themelimi dhe fuqizimi i ekipeve për parandalim dhe reagim ndaj braktisjes dhe mosregjistrimit në arsimin e obliguar

- 10.UA -Themelimi dhe funksionimi .

- 11. UA-Përshtatja e përkufizimeve të ISCED-it

- 12. UA-Përfshirja dhe caktimi i numrit të nxënësve në institucionet e aftësimit në nivelin 4 të SNKA-së

- 13.UA - Përkujdesja për fëmijëri të hershme dhe arsimimi

- 14.UA - Këshillin Shtetëror për Licencimit të Mësimdhënësve

- 15.UA -Pajisja e nxënësve me tekste shkollore falas, përdorimi dhe ruajtja e tyre

- 16.UA- Këshilli Shtetëror për Arsimin Parauniversitar

<<     1    2    >>>