Përmbledhje e EDP-së
Programi për Aftësimin e Mësimdhënësve (EDP) është iniciativë rajonale të cilën e financon Agjensioni Kanadez për Zhvillim Ndërkombëtar (CIDA). EDP përkrah reformën arsimore në Evropën Juglindore (EJL) duke përforcuar kapacitetet vendore të udhëheqësve arsimorë në nivel të mësimdhënësve, shkollave, nivelin administrativ dhe të Ministrisë. Aktualisht, EDP ka tri zyra projekti - në Beograd, Prishtinë dhe Podgoricë, përmes të cilave realizohet programi për udhëheqësit arsimorë në secilën fushë.
Historiati i EDP-së
EDP ka për qëllim të kontribuojë në zhvillimin e sistemeve arsimore të qëndrueshme, të reformuara, me nxënësin në qendër,sistemet arsimore të ndjeshme ndaj gjinive, që janë gjithëpërfshirëse, kontribuojnë në zhvillimin e kulturës së paqes në EJL dhe plotësojnë standardet evropiane.
CIDA i ka filluar programet arsimore në EJL në vitin 2001, me miratimin e Projektit për Aftësimin e Mësimdhënësve Kosovarë (KEDP), të cilin e implementojnë Unviersalia dhe Universiteti i Kalgarit të Kanadasë. Në vitin 2003, CIDA ka miratuar programin rajonal, Programin për Aftësimin e Mësimdhënësve (EDP), në të cilin janë përfshirë edhe KEDP edhe Projekti i ri për Aftësimin e Mësimdhënëvse në Serbi (SEDP). Në vitin 2004, CIDA ka miratuar edhe projektin e tretë nën EDP-në, Projektin për Aftësimin e Mësimdhënësve në Mal të Zi (MEDP).
Programet e EDP-së
EDP në esencë paraqet një program për zhvillimin e kapaciteteve i cili ka për qëllim të përforcojë dijen, shkathtësitë dhe aftësitë e individëve dhe organizatave të angazhuar në procesin e reformës arsimore, në veçanti të atyre grupeve që janë përgjegjëse për zhvillimin profesional të mësimdhënësve dhe administratorëve arsimorë.
EDP ka disa komponente kryesore të programeve:

 • Përforcimi i udhëheqjes së lartë: EDP mbështet përforcimin e kapaciteteve vendore për udhëheqjen e reformës arsimore, duke ofruar trajnim intenziv për udhëheqësit arsimorë (deri në nivelin e Ministrisë).
 • Përforcimi i administruesve: EDP mbështet përforcimin e kapaciteteve vendore të administratruesve arsimorë dhe drejtorëve të shkollave nëpërmjet programeve trajnuese në të cilat theksohet ngritja e arsimit dhe duke trajnuar trajnuesit vendorë për të mbështetur qëndrueshmërinë e kapaciteteve vendore.
 • Përforcimi i programeve të trajnimit pa shkëputje nga puna: EDP mbështet zhvillimin e kapaciteteve vendore për të përpiluar, planifikuar dhe menaxhuar aftësimin profesional të mësimdhënësve pa shkëputje nga puna.
 • Përforcimi i arsimit të lartë: EDP mbështet zhvillimn dhe përforcimin e programeve të studimeve themelore për përgatitjen e mësimdhënësve në të cilat theksohet pedagogjia e përqëndruar në nxënësin, vlerat demokratike dhe respekti ndërmjet të gjithë njerëzve.
 • Barazia në arsim: EDP mbështet përfshirjen e barazisë gjinore, pjesëmarrjen e të rinjve dhe qasje të barabarta për popullsinë minoritare në programet tona, dhe mbështet rritjen e sensibilizimit dhe kapaciteteve të vendorëve lidhur me këto çështje.

http://www.edprogram.ca/albanian/index-a.htm

Mbi KEDP-në
Si rezultat i dialogut midis CIDA-së dhe Protektoratit të KB-së, është marrë miratimi i Ministrit për të financuar një projekt arsimor në Kosovë, dhe kështu në vitin 2001 është themeluar Projekti për Aftësimin e Mësimdhënësve Kosovarë (KEDP), si komponentë e parë e asaj që do të bëhej EDP.
Gjatë tri viteve të para të implementimit, KEDP ka arritur progres të konsiderueshëm në disa fusha të veprimit - duke përfshirë zhvillimin e kapaciteteve për përpilimin e politikave për aftësimin e mësimdhënësve në studimet themelore dhe aftësimin e mësimdhënësve pa shkëputje nga puna; fillimin e aftësimit profesional të mësimdhënësve dhe administruesve arsimorë duke zbatuar modelin e trajnimit të trajnuesve dhe duke përfshirë në trajnime më se 4,000 mësimdhënës, në mesin e të cilëve edhe pjesëtarë të grupeve të ndryshme etnike; themelimin e Fakultetin e Edukimit në Universitetin e Prishtinës - një nga vetëm dy fakultete të tilla në Ballkan - në të cilin programet për mësimdhënësit e nivelit parashkollor, fillor dhe të mesëm të ulët janë hapur në tri gjuhë; dhe integrimin e zhvillimit social si komponentë e ndryshimeve arsimore, përfshirë barazinë gjinore, pjesëmarrjen e minoriteteve dhe pjesëmarrjen e të rinjëve. Në vitin 2003, CIDA ka miratuar vazhdimin tre-vjeçar të KEDP-së për të vazhduar me programe deri në vitin 2007.
Konteksti i Reformës Arsimore
Konteksti për aftësimin e mësimdhënësve ka ndryshuar në masë të konsiderueshme që nga fillimi i veprimtarisë së KEDP-së në vitin 2001 - duke përfshirë disa ndryshime kryesore të cilat janë rezultat i punës së KEDP-së. Pas administrimit të përkohshëm të sektorit të arsimit nëpërmjet UNMIK-ut, në vitin 2002 u themelua Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT). MASHT-i, si institucion i ri, në fillim ka hasur në vështirësi të shumta. Me mbështetjen e KEDP-së, Ministria ka zhvilluar kapacitete solide për menaxhimin dhe administrimin e sistemit arsimor, dhe ka treguar përkushtim të madh ndaj zhvillimit profesional.
Me themelimin zyrtar të Fakultetit të Edukimit në Universitetin e Prishtinës, të cilin e ka mbështetur KEDP, përgatitja e mësimdhënsve para shërbimit në Kosovë (d.t.th. përgatitja e mësimdhënësve të rinj) poashtu ka kaluar në një model i cili është në përputhshmëri me standardet evropiane.
Programet e KEDP-së
Komponentet kryesore të KEDP-së janë:
1. Zhvillimi i ambientit aftësues për mësimdhënësit Kosovarë. Kjo përfshin një shumëllojshmëri të iniciativave dhe mbështetjes intenzive, siç janë:

 • Programi Zhvillimor për Udëheqjen e Lartë (PZHUL) - një kurs i përgjithshëm për udhëheqësit e nivelit të lartë dhe të mesëm të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT) dhe të institucioneve tjera arsimore në Kosovë.
 • Mbështetja e MASHT-it në zhvillimin dhe implementimin e qasjes sistemike në akreditimin e trajnimit pa shkëputje nga puna për mësimdhënësit.
 • Mbështetja e MASHT-it në marrjen e përgjegjësive për koordinimin e donatorëve.
 • Themelimi i Këshillit për Shqyrtimin e Aftësimit të Mësimdhënësve (KSHAM), një organ i cili e këshillon Ministrinë e Arsimit, zhvillon dhe propozon politika dhe rregullore lidhur me standardet në përgatitjen e mësimdhënësve dhe praktikat arsimore.

2. Trajnimi për mësimdhënës dhe edukatorë të tjerë, të cilët aktualisht punojnë në shkolla. Komponentet kryesore në këtë fushë janë:

 • Trajnimi i mësimdhënësve nga të gjitha komunitetet etnike në "Mësimdhënien me Nxënësin në Qendër " (MNQ), një program i cili ofron bazat e qasjes së orientuar në rezultate dhe në nxënie aktive.
 • Trajnim në shkathtësitë e udhëheqjes për administruesit e shkollave.
 • Trajnimi i trajnuesve vendorë të MNQ-së, udhëheqjes, dhe barazisë gjinore në arsim, dhe mbështetje dhe këshillim i vazhdueshëm i këtyre trajnuesve për të mbajtur kurset dhe për të përmirësuar vazhdimisht programet e trajnimit.
 • Mbështetja e themelimit të një rrjeti të gjerë të administruesve të shkollave në nivel të Kosovës.
 • Mbështetja e zhvillimit të botimit të materialeve për trajnim të përgatitura nga vendorët.

3. Zhvillimi i Fakultetit të Edukimit për ta mbështetur përgatitjen e mësimdhënësve, përfshirë:

 • Mbështetjen e themelimit të Fakultetit të ri të Edukimit, i cili e zëvendëson strukturën e mëparshme të fragmentuar të studimeve themelore për mësimdhënës.
 • Mbështetjen e zhvillimit të programeve dhe kurseve, të menaxhimit, të zhvillimit profesional të stafit; dhe
 • Mbështetjen e nxënies së studentëve dhe zhvillimin dhe implementimin e programit të mësimit praktik dhe mbikëqyrjes së studentëve të rinj.

http://www.edprogram.ca/albanian/kedp.htm

 


EDP Overview
The Educator Development Program (EDP) is a regional initiative funded by the Canadian International Development Agency (CIDA). EDP supports educational reform in South Eastern Europe (SEE) by strengthening local capacities of educational leaders at the teacher, school, administrative, and ministry level. Currently, EDP has three project offices in Belgrade, Pristina, and Podgorica that support tailored programming for educational leaders in each area.
Background to EDP
The goal of EDP is to contribute to the development of sustainable, reformed, learner-lefted, gender-sensitive education systems that are inclusive, that contribute to the development of a culture of peace in SEE, and that meet European standards.
CIDA initiated education programming in SEE in 2001 with the approval of the Kosovo Educator Development Project (KEDP), implemented by Universalia and the University of Calgary, Canada. In 2003, CIDA approved a regional program, the Educator Development Program (EDP), incorporating both KEDP and a new Serbia Educator Development Project (SEDP). In 2004, CIDA approved a third project under EDP, the Montenegro Educator Development Project (MEDP).
EDP Programming
EDP is in essence a capacity-building program that aims to strengthen the knowledge, skills, and abilities of individuals and organizations involved in the education reform process, in particular those groups responsible for professional development of educators and educational administrators.
EDP has several key programming components:

 • Senior Leadership Strengthening: EDP supports strengthening of local capacities for leading educational reform by providing targeted programming for senior leaders (up to the Ministerial level).
 •  
 • Administrator Strengthening: EDP supports strengthening of local capacities of educational administrators and school directors through training programs that emphasize educational improvement and by training of trainers to support sustainable local capacities.
 •  
 • In-Service Strengthening: EDP supports the development of local capacities to design, plan, and manage in-service professional development for educators.
 •  
 • Strengthening of Higher Education: EDP supports the development and strengthening of pre-service teacher training programs that emphasize learner-lefted pedagogy, democratic values, and respect between all people.
 •  
 • Equality in Education: EDP supports mainstreaming of gender equality, youth participation, and equal access for minority populations in our programming and supports the development of local awareness and capacities on these issues.

http://www.edprogram.ca/english/index-e.htm

 

About KEDP
As a result of dialogue between CIDA and the UN Protectorate, Ministerial approval was obtained to fund an education project in Kosovo and the Kosovo Educator Development Project (KEDP) was initiated in 2001 as the first component of what was to become EDP.
During the first three years of implementation, KEDP made significant progress on a number of fronts - including building capacity for policy development related to pre- and in-service educator development; introducing professional development for teachers and education administrators using a train-the-trainer approach and reaching over 4,000 educators including members from all ethnic groups; establishing a united Faculty of Education at the University of Pristina - one of only two in the Balkans - where programs for pre-primary, primary, and lower secondary teachers were introduced in three languages; and, introducing social development as a component of educational change including gender equality, minority participation, and youth participation. In 2003, CIDA granted a three-year extension to KEDP to continue programming into 2007.
Education Reform Context
The context for educator development has changed considerably since KEDP began operations in 2001 - including some key changes that are attributable to KEDP's work. Following the temporary administration of the education sector through the UNMIK, the Ministry of Education, Science and Technology (MEST) was established in 2002. As a new institution MEST initially faced numerous challenges. With KEDP support, the ministry has developed solid capacities for managing and administrating the education system, and has demonstrated a strong commitment to professional development.
With the establishment of a formal Faculty of Education at the University of Pristina that was supported by KEDP, the pre-service landscape in Kosovo (i.e. the preparation of new teachers) has also shifted to a model more consistent with European standards.
KEDP Programming
KEDP's major components are:
1. Developing a conducive enabling environment for Kosovar educators. This includes a variety of initiatives and targeted support, such as:

 • The Senior Educator Development Program (SLDP) - a comprehensive course for senior and mid level leaders from the Ministry of Education, Science, and Technology (MEST) and other education institutions in Kosovo
 •  
 • Support for MEST in developing and implementing a systematic approach to accreditation of in-service training for educator
 •  
 • Support MEST in taking on responsibilities related to donor coordination
 •  
 • Establishment of the Teacher Training Review Board (TTRB), an advisory body to the ministry of education, that develops and suggests policies and regulations related to standards in teacher education and education practices

2. Training for teachers and other educators currently working in schools. Key components in this area are:

 • Training of teachers from all ethnic communities in "Learner Centred Instruction" (LCI), a program providing an introduction to outcome oriented, active learning approaches
 •  
 • Training on leadership skills for school administrators
 •  
 • Training of local trainers in LCI, leadership, and gender in education, and ongoing support and coaching for these trainers to deliver courses, and to constantly improve training programs
 •  
 • Support the establishment of a Kosovo wide network of school administrators
 •  
 • Support the development and publication of locally developed teaching materials

3. Developing a Faculty of Education to support teacher training, including:

 • Support for the establishment of the new Faculty of education, that is replacing the former fragmented structure of teacher pre-service training
 •  
 • Support for program and course development, management, professional development of faculty staff; and,
 •  
 • Support for student learning and the development and implementation of a practice-teaching and mentoring program for new student teachers

 

KEDP Final Celebration
"Celebrating Education Change in Kosovo"

After six years of supporting educational reform in Kosovo, the Canadian International Development Agency-funded Kosovo Educator Development Project (KEDP) completed its operational mandate in March 2007. To celebrate the success of the project, the KEDP partners - the Kosovo Ministry of Education, Science and Technology (MEST), the University of Pristina (UP) and the UP Faculty of Education (UPFE) - and the KEDP planned and hosted a series of events held between March 26th and 29th, 2007 in seven different regions in Kosovo.
http://www.edprogram.ca/english/closing1.jpg

These half-day regional celebration events were built around a focus question - ‘What have we learned through working with KEDP during the past 6 years?’ At each event, a range of students, teachers, school directors, FE professors, FE students, teacher trainers, LDSHP instructors, FE leaders, and MEST leaders, eagerly shared their learning experiences through speeches, presentations, posters, and theater performances. By the end of the week, approximately 950 had come out to celebrate their progress on educational reform in Kosovo.
http://www.edprogram.ca/english/closing1.jpg


The KEDP celebration week culminated with a closing conference organized and funded by MEST and the UP at the Grand Hotel in Pristina. This ceremony brought together the key partners of KEDP and other relevant stakeholders who shared their final reflections, lessons learned, and shared thoughts on the plans for the further education development processes in Kosovo. This event was attended by over 200 people including the UN SRSG, representatives from the President’s office, The Prime Minister’s office, The Assembly committee for education, Minister of MEST, UP Rector, other donors and local and international NGO’s that KEDP worked with, local teacher trainers, mentor teacher trainers, LDSHP instructors, SREOs, other MEST officials, FE Professors, SAPD students, and scholarship recipients.
http://www.edprogram.ca/english/closing1.jpg


The KEDP team would like to take this opportunity to thank all of our colleagues in Kosovo who have worked so diligently with us over the last six years. The achievements celebrated during this last week are your achievements, the product of your dedication and vision for educational reform in Kosovo. We greatly value the partnership, collaboration and friendships that have made your successes possible. The future of education in Kosovo is now in your hands.


With deepest respect and wishes for your future success,
The KEDP Team

http://www.edprogram.ca/english/closing.htm

 

KALENDARI I NGJARJEVE

 

Kalendari i të gjitha ngjarjeve >>>

KOMENTET DHE SUGJERIMET TUAJA

Klikoni këtu për komentet/sugjerimet tuaja >>>