Departman visokog obrazovanja ( DVO)

Primarni duznosti DVO-a  su planiranje i nadzornost nad razvijanja sistema za visoko  obrazovanje.  

Zbog toga DVO razvija planove i dokumentaciju za politike,  standarde i procedure koje pruzaju resenja
sistematskih  izazova visokog obrazovanja.

Za svoj rad Dvo se  bazira na zakon za visoko obrazovanje (2003)  i na Stategiju visokog obrazovanja
( 2005-2015) kao i na ostalim relevantnim zakonskim i podzakonskim dokumentima kao i statutima institucija
javnim i privatnim nosiocima visokog obrazovanja, u raznim administrativnim uredbama, pravilnicima  itd.
DVO izvrsi i ostale funkcije u nacionalnom stepenu kao:

  1. Osnivanjei agencija i centara, raznih saveta obrazovanja u nivou zemlje
  2. Novih politika  o ispunjavanju duznosti koji proizilazu od Bulonjskog procesa
  3. Razvijanje sprovodenja programa saradivanja sa ostalim zemljama
  4. priznavanje (nostrifikacija) stecenih dokumenata za studije van zemlje (Komisija MONT-a
    za priznavanje stecenih diploma u inostranstvu)
  5. verifikovanje dokumentacije nasih drzavljana koji zele da studiraju van zemlje
  6. Pomaze u rad raznih studentskih organizacija nasih gradana unutar i van zemlje itd

 
Od 2004 godine svoj rad DVO ga naslanja u ekspertizi eksperata visokog obrazovanja, koji je sastavljen
od dobrih poznavaoca sistema visokog obrazoanja na Kosovu. Do sada ovaj savet je savetovao i
pomagao u sastavljanju Strategiju visokog obrazovanja na Kosovu, u sastavljanju Statuta pristinskog
Univerziteta, u organizovanju medunarodnih konferencij, u podizanju savesti  o znacaju obrazovanja u
drustvui, itd.

Koordiniranje i projekti
Potpuno je konsolidirana kancelarija  TEMPUS-a I pripremljeni su 15 projekti u potpunom uskladenosti
sa strateskim piroritetima MONT-a. Jedan broj njih su odobreni i pocep je njihovo sprovodenje. Isto
tako nastavljeni su programi saradivanja sa programima TEMPUS-a, Erasmus Mundus, IPA odobreni
ranije i ostali programi pomaganja o visokom obrazovanju na Kosovu, kao:
a)  Multinacionalni projekat medu Austrije i Kosova
http://www.aei-austria-kosovo.com
b) Finski program za postdiplomske ispite u pomaganju od fakulteta vaspitanja 
www.formin.fi
c) Norveski program za osnivanje Instituta novinarstva (1.5 milion euro 2005 – 2006)
d Saradnja sa americkom kancelarijom u pomaganju PU-a

      Aktuelni prioriteti:
a) Puna funksionalizacija Agencije akreditiranja Kosova www.akreditimi.org
b) Puna funksionalizacija Centra za medunaornu saradnju u VO nauku i tehnologiju
(QBNASHT-KCIRT)    http://www.aei-austria-kosovo.com/ ?Activities_June_2008:
Kosovo_Centre_for_International_Higher__Education_and_Technology_
Co-operation_%26ndash%3B_K-CIRT
c)   Puna funsksionalizacija Centra o priznavanju i  nostrifikaciju
http://www.aei-austria-kosovo.com /?Activities_June_2008:Kosovo_NARIC
ç) Implementiranje  Strategije visokog obrazovanja 2005 – 2015
d) Sastavljanje i odobravanje administrativnih uredba za operacionalizacijuzakona
visokog obrazovanja  
e) Postavljanje kriterija i dispozicije o finansiranju visokog obrazovanja isastavljanje
zakona o finansiranju visokog obrazovanja
f) Konsolidovanje privatnog sektora visokog obrazovanja itd.
Projekti

Departman Visokog Obrazovanja

V.D. Direktora Departamenta za visoko obrazovanje
Bekim Samadraxha
038 213 948
bekim.samadraxha@rks-gov.net

 
Rukovodilac Centra za međunarodnu saradnju u visokom obrazovanju i tehnologiji
(NCMSONT)
Bujar Gallopeni
038 211 924
bujar.gallopeni@rks-gov.net

 
Administrativna službenica u (NCMSONT)
Shpresa Mehmeti
038 211 923
Shpresa.mehmeti@rks-gov.net

Rukovodilac u Nacionalnom Centru za Priznavanje i Akademsko Informisanje - (NCPAI)
Gjylbehare Llapi
E-mail: gjylbehare.llapi@rks-gov.net
Tel: 038 213 556

 

Službenik u Nacionalnom Centru za Priznavanje i Akademsko Informisanje - (NCPAI)
E-mail: kumrije.gagica@rks-gov.net
Tel: 038 213 049

 
Službenik za publikaciju i izdavaštva DVO
Burim Gashi
burim.gashi@rks-gov.net
038 211 012