Departamenti i Arsimit të lartë

Detyra primare të DAL janë planifikimi dhe mbikëqyrja e zhvillimit të sistemit të arsimit të lartë. Për këtë qëllim DAL zhvillon plane e dokumente të politikave, standardeve e të procedurave të cilat ofrojnë zgjidhje sistemore të sfidave me të cilat ballafaqohet sistemi i arsimit të lartë.

Në punën e vet DAL bazohet në ligjin e arsimit të lartë (2003) dhë në Stategjinë e Arsimit të lartë ( 2005-2015) si dhe në dokumente të tjera relevante ligjore e nënligjore si statutet e institucioneve të bartësve privat e publik të arsimit të lartë, në udhëzime të ndryshme administrativ, rregullore etj.
DAL po ashtu kryen edhe funksione të tjera në shkallë kombëtare si:

a) Themelimi i Agjencive dhe qendrave, këshillave të ndryshme arsimore në shkallë vendi
b) Politika të reja për përmbushjen e obligimeve që dalin nga Procesi i Bolonjës
c) Zhvillimi i zbatimit të programeve të bashkëpunimit me vende të tjera;
d) Njohja (nostrifikimi) i dokumenteve të fituara nga studime jashtë vendit (Komisioni i MASHT për Njohjen e Diplomave të fituara jashtë vendit);
e) Verifikimi idokumentacionit të shtetasve tanë që duan të studjojnë jashtë vendit;
f) Mbështet punën e organizatave të ndryshme studentore të qytetarëve tanë brenda dhe jashtë vendit etj;


Që nga viti 2004, në punën e vet DAL mbështetet në ekspertizën e Këshillit të Ekspertëve të Arsimit të Lartë, i cili përbëhet nga njohësit më të mirë të sistemit të arsimit të lartë në Kosovë. Ky këshill deri më tani ka këshilluar dhe ndihmuar në hartimin e Strategjisë së Arsimit të Lartë në Kosovë, në hartimin e Statutit të Universitetit të Prishtinës, në organizmin e konferencave ndërkombëtare, në ngritjen e vetëdijes për rëndësinë e arsimit në shoqëri, e të tjera.

Koordinimi dhe projektet

Është konsoliduar plotësisht zyra e TEMPUS-it dhe janë përgatitur 15 projekte në harmoni të plotë me piroritetet strategjike të MASHT. Një numër i tyre është miratuar dhe ka filluar zbatimi i tyre. Po ashtu kanë vazhduar programet e bashkëpunimit për programet TEMPUS, Erasmus Mundus, IPA të miratuara më herët dhe programet e tjera mbështetëse për arsimin e lartë në Kosovë, si:

a) Projekti multidimensional në mes të Austrisë dhe Kosovës
http://www.aei-austria-kosovo.com
b) Programi Finlandez për studime pasdiplomike në mbështetje të Fakultetit të Edukimit
www.formin.fi
c) Programi norvegjez për themelimin e Institutit të Gazetarisë (1.5 milion euro 2005 - 2006);
d) Bashkëpunimi me zyrën amerikane në mbështetjen e UP

Prioritetet aktuale:

a) Funksionalizimi i plotë i Agjencisë së Akreditimit të Kosovës; www.akreditimi.org
b) Funksionalizimi i Plote i Qendrës për bashkëpunim ndërkombëtar në AL dhe Shkencë dhe Teknologji (QBNASHT-KCIRT)
http://www.aei-austria-kosovo.com
c) Funsksionalizimi i plote i Qendrës për njohje dhe nostrifikim
http://www.aei-austria-kosovo.com
ç) Implementimi i Strategjisë së Arsimit të Lartë 2005 - 2015
d) Hartimi dhe miratimi i udhëzimeve administrative për operacionalizimin e ligjeve të arsimit të lartë
e) Vendosja e kritereve dhe dispozitave për financimin e arsimit të lartë dhe hartimi i ligjit për financimin e arsimit të lartë;
f) Konsolidimi i sektorit privat të arsimit të lartë e të tjera.


DEPARTAMENTI  I ARSIMIT TË LARTËDrejtore e departamentit të arsimit të lartë
Drita Kadriu
Tel: 038 212 143
drita.kadriu@rks-gov.net


Udhëheqës i divizioni për zhvillim, monitorim dhe cilësi në AL
Bekim Samadraxha
Tel: 038 213 948
bekim.samadraxha@rks-gov.net


Zyrtar i lartë në Divizioni për Zhvillim, Monitorim dhe Cilësi në AL
Burim Gashi
Tel: 038 211 012
burim.gashi@rks-gov.net


Koordinatore për Arsim të Lartë Privat
Mirushe Latifaj
Tel: 0 38 211 667
mirushe.latifaj@rks-gov.net


Udhëheqës në Qendrën për bashkëpunim ndërkombëtar në arsimin e lartë dhe teknologji (QKBNASHT)
Bujar Gallopeni
Tel: 038 211 924
bujar.gallopeni@rks-gov.net


Zyrtare administrative në (QKBNASHT)
Shpresa Mehmeti
Tel: 038 211 923
shpresa.mehmeti@rks-gov.net