DREJTORATI PËR ARSIM NË KK GJILAN

DINAMIKA E AKTIVITETEVE TE DREJTORATIT TE DAK - u GJILAN

TAKIMET E RENDESISHME TE DAK-u

Takim me Ministrin e Arsimit Shkences dhe Teknologjise Z. Enver Hoxhaj Takimi me Ministrin e Kultures Sportit dhe Qeshtjeve jo Rezidente Z. Valton Beqiri Takimi me Ministrin e Transportit dhe Post-Telekomit Z. Fatmir Limaj Takim me Gjeneralin e Forcave Turke TIKA, Organizate nderkombetare Turke Qeveritare Takim me Kryetarin e Komunes se Gjeneves ( rreth ndertimit te shkolles fillore ne Fshatin Shurdhan). Takimi me përfaqësuesit e KFOR-it Amerikan, OSBE-së, Përfaqësuesit e Komisionit Evropian, SHPK-n, TMK-n si dhe takime të shumta me OJQ-te vendore dhe ndërkombëtare . Takime me këshillat e shkollave te te gjitha shkollave.

AKTIVITETET E VEÇANTA TE DREJTORIT DAK-se

Rregulloret dhe udhezimet:

- Hartimi i pyetësorit mujor për drejtorët e shkollave të të gjitha niveleve,
- udhëzim për drejtorë,
- udhëzime për mësimdhënës,
- udhëzime për kujdestarë të klasave dhe
- udhëzime për nxënës.

Hartimi i kritereve: për punësim, për ndarjen e orëve ,për shpallje të konkurseve.
Inicimi dhe hartimi i kritereve për bursa(ndarja e 60 bursave për nxënës dhe student).
Udhëzim për angazhimin dhe përzgjedhjen e kompanive për transportin e nxënësav në ekskurzione dhe fotografim) Zgjatja e orëve në shkollat që punojnë me 1 ose dy ndërrime nga 30 min në 45 min, orët e mësimit janë zgjatur dhe në shkollat që punojnë me tre ose katër ndërrime për aq sa ka qenë e mundur.

Ngritja dhe formimi i grupit punues profesional:

për formulen e re të financimit për Siguri dhe punë me nxënës me sjellje asociale për përgatitjet për fillimin e vitit të Ri shkollor Përgatitjtet për Konferencën e Donatorëve ku janë kompletuar dhe dorezuar 65 projekte ideore për infrastruktur shkollore.
Formimi i komisionit për rishikimin dhe kontrollin e dokumentacionit të kontratave të punës së punetorëve.

AKTIVITETET ME MASHT, KUVENDIN KOMUNAL GJILAN, ZYREN E INSPEKCIONIT

- Pjesëmarrje ne takimet e rregullta me Drejtoret e DAK nivel R. Kosoves.
- Pjesemarrje ne komisionin shteteror per Provime te Matures
- Pjesemrrje ne komisionin per formulen e Re te Financimit
- Pjesemarrje ne takimet e keshillave te arsimtarev ne te gjitha shkollat.
- Pjesemarrje dhe udheheqje e Kolegjiumit te Drejtoreve te DAK
- Bashkëpunim dhe këmbim Informatash me Zyrën e Inspekcionit
- Pjesëmarrje me bordin e Drejtoreve
- Pjesemarje ne seancat e rregullta te KK
- Incizimi dhe definimi i pronave te shkollave me drejtorine per Urbanizem dhe Drejtorine per Kadaster.
- Themelimi dhe Angazhimi per blerjen e truallit per ndërtimin e shkolles ne lagjen e VIII-të.
- Angazhime ne pergatitjen e dokumentacioneve relevante percjellese per ndertimin e shkolles Fillore te lagjes 'Zabel' Gjilan, SHF ne Fshatin Zheger, dhe lagjen e VIII-te ne Gjilan
- Pjesemarrje ne mbledhjet e Komitetit per Arsim dhe Kulture
- Pjesemrrje ne Komitet per Siguri
- Inicimi dhe nderrimi i veprimtarive te Kafiterive ne afërsi të shkollave

MEMORANDUME TE MIREKUPTIMIT

- Nenshkrimi i memorandumit, ne mes te DAK-ut dhe Biblotekes Regjionale.
- Marrëveshje për bashkëpunim me Shërbimin Sprovues ( luftimin e delikuencës)
- DSK ( Doën Sindrom Kosova) ndihma fëmijëve me sindrom doën
- Hendikos , Shoqata e te Shurdherve
- NDA marreveshj per trajnime
- Depertamenti i Arsimit BILI Zvicer

VIZITAT STUDIMORE JASHTE VENDIT

- Ne R. Maqedonise- Oher, ne organizimin e Asociacionit te Komunave te Kosoves
- Austri- Grac , Takimi me drejtoret dhe pergjegjesit e Arsimit

AKTIVITETET E VEÇANTA TE DAK-u GJILAN

REALIZIMI I PROJEKTEVE

- DAK, KFOR-i Amerikan, projekti ,Shkolla ime Shtepia Ime, eimplementuar ne 20 shkolla fillore
- DAK, SHPK, KFOR, Rrjeti Rinor,. Qendra Didaktike , dhe Xhein Nikollson profesorshe , projekti Edhe Une Jam ne Rreth, per nxenës dhe mesimedhenes te shkollave fillore
- OSBE dhe DAK , projekti shenimi i Dites Nderkombetare Kunder Pirjes se Duhanit
- EAST ËEST Institution, DKA , projekti, Shënimi i Dites nderkombetare per te Drejtat e Femijeve ( pjesemarres 200 femije te moshes 5-18 vjec nga komunat Preshev , R. Maqedonise dhe Serbise (Trgovishte).
- OSBE dhe DAK , projekti Seanca per Femije ne Asamblene Komunal te KK Gjilan
- OSBE dhe DAK , projekti Dita Nderkombetare Kunder Trafikimit te Qenjeve Njerezore dhe Abuzimit me Droga
- DAK , Qendra Didaktike, Fakrika e ujit DEA , projekti Dita nderkombtare e Ujit
- DAK dhe Agjensioni Pyjor, projektI , Mbjedhja e 1100 fidaneve ne oborret e shkollave dhe Institucionet e Kultures
- Hendikos dhe DAK, projekti, Integrimi eshte sfide dhe se Bashku ja Dalim
- DAK , projekti 1 Prrilli Dita e Pastertise i Objektev shkollore mbrenda dhe jashte
- DAK , mbeshtete ORSH-ne me sigurimin e hapesirave dhe inventarit te zyres
- Save the Children dhe DAK , projekti, Gjithperfshirja e Femijeve me Nevoja te Veqanta ne Institucionet Parashkollore
- Save the Children, DAK, QPS, SHS, Drejtorati per Shendetesi, SHPK dhe OJQ-te , projekti Te Punojme se Bashku ne Mbrojtjen e Femijeve
- DAK, Mbeshtetje Konferences se studenteve te Fakultetit te Edukimit
- DAK, perpjekje e siper per hapjen e paraleleve te reja ne vise rurale ( Ladove, Bukovok , Kimetovc)
- Sigurimi i Transportit per komunitetin Serb dhe Rome
- Ekskurzione Multietnike
- Kompenzimi i Pagave te personelit arsimor ne Komunen e Gjilanit, te cilet nuk kane qene ne lista te pagesave nga shatori i vitit 2007 deri ne muajin mars 2007
- Mbeshtetje dhe perfshirje e femijev me Nevoja te Veqanta dhe krijimi i kushteve dhe ambienteve sipas nevojave Individual te femijeve
- Pjesemarrje ne Seminarin R. Shqiperise , tema Inkluzioni
- Pjesemarrje ne R. Maqedonise , tema Qeverisja e Mire Lokale
- Pjesemarrje ne Ekipin Veprues per Siguri ne Bashkesi, vendi Vushtrri

P.S. Per te gjitha aktivitett e lartepermendura posedojme informata te detajuara , andaj mos hezitoni dhe na kontaktoni ne informatat kontaktuese :
tel & Fax: 0280 323 458

 

DREJTOR:
Bujar Nevzati
Tel: 0280 371 550
b.nevzati@hotmail.com
www.gjilani-komuna.org

 

KALENDARI I NGJARJEVE

 

Kalendari i të gjitha ngjarjeve >>>

KOMENTET DHE SUGJERIMET TUAJA

Klikoni këtu për komentet/sugjerimet tuaja >>>