- 01. UA -Kriteret dhe procedurat për validimin dhe aprovimin e kualifikimeve kombëtare dhe akreditimin e institucioneve që ofrojnë kualifikime në Kosovë Nr: 1/ 2011 Datë: 11.02.2011

- 05. UA - Zbatimi i standardeve për tekstet shkollore Nr: 5/2011 Datë: 31.08.2011

- 06. UA-Licencimi dhe regjistrimi i institucioneve edukative-arsimore parashkollore private Nr:6/2011 Datë:14.09.2011

- 07. UA- Krijimi dhe fuqizimi i ekipeve për parandalim dhe reagim ndaj braktisjes dhe mosregjistrimit në arsimin e obliguar

- 09. Udhëzues Kodi i Etikës për Vlerësimin e Nxënësve Nr: 491/ 01 B DATË: 23.12.2011

- 10. Udhëzues Standardet e Vlerësimit Nr: 490/01 B Datë: 23.12.2011

- 9. UA – Për mbledhjen dhe raportimin e të dhënave statestikore nga shkollat dhe institucionet parashkollore në arsimimin parauniversitar dukë përdorur sistemin për menaxhimin e informative në arsim Nr: 9/2011 Datë: 30.12.2011

- 10. UA- Për shkollat e mësimit plotësues në gjyhën amtare në diasporë Nr: 10/2011 Datë: 30.12.2011

- 11. UA – Për participimin e vijuesve të arsimit dhe aftësimit për të rritur Nr: 11/2011 Datë: 30. 12.2011

- 14. UA – Për mundësinë dhe procedurat e ralizimit të procesit të avancimit të nxënësve Nr: 14/2011 Datë: 30. 12.2011

- 15. UA – Për dokumentacionin shkollor parauniversitar Nr: 15 /2011 Datë: 30. 12.2011

- 16. UA – Për kalimin e nxënësit të shkollës së mesme të lartë prej një profili arsimor në tjetrin prej një shkolle në shkollën tjetër Nr: 16 /2011 Datë: 30. 12.2011