Listë kontrolluese për institucionet

Me qëllim të vlerësimit të përmbushjes së kritereve për akreditim të parashtruara nga KKC, zyra e AAK ka përpiluar listën me kërkesa që institucionet duhet plotësuar për paraqitjen  me shkrim të aplikacionit për akreditim institucional. Aplikacionit duhet ti bashkëngjitet një formular që mund të tërhiqet në sekretarinë e AAK, i cili përmban informacione të sakta për institucionin që aplikon.
Dokumentacioni për aplikim duhet dorëzuar në dy kopje të lidhura (të shtypura në të dy anët e fletës dhe të faqosura) në zyrën e AAK. Ekzemplarë të tjerë dorëzohen në numrin e caktuar pas përmirësimit të aplikacionit bazuar në marrëveshjen me zyrën.

Parimi udhëheqës-Misioni

 • Qëllimet dhe perspektivat në mësimdhënie dhe hulumtim (Misioni  i institucionit)
 • Strategjia për realizimin e misionit

Strategjia e përdorur nga menaxhmenti për ta realizuar misionin duhet të analizohet në formë të këtyre kërkimeve:

 • Si i monitoron IAL ndryshimet që zhvillohen në institucionet tjera të AL në vend dhe jashtë vendit?
 • Si ndryshon IAL me qëllim të përmirësimit?
 • Si iu përshtatet IAL kërkesave të reja, sa shpejt iu përgjigjet kërkesave nga jashtë?
 • A e harton IAL planin strategjik për të përmbushur misionin e tij dhe si e bënë këtë?
 • A posedon IAL mekanizma për sigurimin e cilësisë? 

Organizimi, menaxhimi dhe planifikimi

 • Emërtimi i institucionit
 • Forma juridike (dëshmi për institucionin publik / personin juridik)
 • Organogrami
 • Statuti:
  • Statuti duhet t’i përmbajë patjetër pikat në vijim:
  • Organizimi i strukturave vendimmarrëse në administratë- organorgami
  • Organizimi i strukturave vendimmarrëse në çështjet akademike
  • Procedurat për përzgjedhjen e personelit, posaçërisht procedurat për emërimet (thirrjet) për profesorë
  • Emërimet (titujt) e parapara për personelin shkencor
 • Nëse institucioni parasheh ngritjen e qendrave tjera (në vendqëndrime të ndryshme), informata më të hollësishme për strukturën e organizimit, shpërndarjen e përgjegjësisë dhe kompetencave në vendimmarrje)
 • Koncepti i zhvillimit nën përfilljen e parimeve udhëheqëse dhe të planit financiar

Menaxhimi i cilësisë

 • Përshkrimi i sistemit për sigurimin e cilësisë
  • Rregulloret për procedurat e sigurimit te cilësisë
  • Paraqitja e instrumenteve te vlerësimit-pyetësorët
  • Procedurat vijuese për përmirësim (Follow up) dhe shfrytëzimi i rezultateve të vlerësimit

Financimi

 • Plani i buxhetit dhe i financimit (llogaritë e të hyrave dhe të shpenzimeve) për së paku tri vjet, me të dhëna për burimet e financimit (përfshirë kapitalin vetjak )

Hapësirat dhe aparatura

 • Pajisjet (hapësirat/sallat, laboratorët, biblioteka dhe infrastruktura e teknologjisë informative etj.)

Personeli

 • Emri, kualifikimi, kontratat zyrtare të personelit të përhershëm shkencor/artistik (të dhëna për angazhimin kohor të mësimdhënësve në mësimdhënie, provime dhe këshillime si dhe për veprimtari administrimi dhe hulumtimi, si dhe shpërblimi/pagesa e paraparë për këtë)
 • Emri, kualifikimi, kontratat zyrtare dhe përmasa e angazhimit të mësimdhënësve të jashtëm
 • Pasqyra e klasifikimit të personelit shkencor/artistik sipas drejtimeve të studimit dhe fushave të hulumtimit (lista të ndara për personelin e përhershëm dhe mësimdhënësit e jashtëm), CV-të e personelit akademik
 • Kualifikimi, funksioni, kohëzgjatja dhe përmasat e raportit zyrtar për pjesëtarët e personelit jo akademik
 • Politikat për zhvillimin e mëtejmë të personelit ( shkollimi i mëtejmë)

Drejtimet e studimit dhe menaxhimi i tyre

 • Emërtimi i drejtimeve të studimeve
 • Qëllimi dhe profili i drejtimeve të studimeve (përshkrimi përmbajtjesor)
 • Orientimi i drejtimeve të studimit sipas parimeve udhëheqëse të institucionit
 • Niveli (BA, MA, Dr.)
 • Kushtet për pranim të studentëve dhe procedurat e përzgjedhjes të institucionit arsimor
 • Grada akademike (emërtimi i saktë)
 • Diploma Supplement (Shtojca e diplomës)
 • Kohëzgjatja dhe ngarkesa e studentit (semestrat, ECTS, orët për semestër)
 • Forma e studimit, struktura dhe kohëzgjatja (studim në prezencë apo pa shkëputje nga puna, studim i rregullt apo në distancë, sistem i moduleve, lëndë të organizuara në bllok etj.)
 • Përgjegjësi/-ja për drejtimin e studimit
 • Plani i studimeve:

Për drejtimet dhe lëndët duhet dorëzuar:
·        Emërtimi
·        Përmbajtja
·        Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (kompetencat dhe kualifikimet, njohuritë dhe shkathtësitë)
·        Format e mësimdhënies dhe mësim nxënies
·        Mjetet e konkretizimit
·        Vëllimi dhe sasia e nevojshme e punës (orët për semestër, ECTS*)
·        Kohëzgjatja
·        Personeli akademik
·        Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike te studimit
·        Plani i hulumtimeve
·        Literatura bazë që shfrytëzohet në lëndë
·                    Rregullorja e provimeve
·                    Proceset dhe rregullat për zhvillimin e kurikulave (kriteret për cilësi dhe përgjegjësitë)
·                    Marëdhënjet (raportet)e planifikuara ligjore  ndërmjet institucionit dhe studentëve

Studentet

 • Numri i studentëve (për program/ drejtim dhe institucion ne përgjithësi)  në nivelin Ba dhe Ma, zhvillimi i numrit të studentëve, të studentëve fillestar, të studentëve dhe të diplomuarve në 3-5 vitet e fundit.
 • Numri i studentëve të paraqitur  në doktoraturë në 5 vitet e fundit
 • Numri i doktoratave te mbrojtura në 5 vitet e fundit
 • Skemat e zhvillimit të karrierës për hulumtuesit/punëtorët shkencor të rinj
 • Punësueshmeria e të diplomuarve ne tri vitet e fundit
 • Shërbimi për studentët e diplomuar
 • Raporti personel akademik/ student për njësi dhe institucion ne përgjithësi
 • Taksat e studimit
 • Financimi
 • Ndarja përkatësisht ndërmjetësimi i bursave nga institucioni arsimor
 • Shërbimi i studentëve (konsultimet, udhëheqjet , këshillimi individual etj.)
 • Oferta tjera arsimimi  të institucionit (nëse ekzistojnë)

Hulumtimi dhe bashkëpunimi ndërkombëtar

 • Hulumtimi në institucion si dhe projektet  dhe bashkëpunimet aktuale të hulumtimit
  • Numri i publikimeve në revista shkencore ndërkombëtare dhe kombëtare të personelit akademik dhe studentëve në 3-5 vitet e fundit
  • Pjesëmarrja e stafit akademik në konferenca, simpoziume dhe seminare  shkencore në 3-5 vitet e fundit
 • Dokumentacioni i projekteve për bashkëpunim ndërkombëtar në hulumtim dhe mësimdhënie (Tempus, Erasmus, etj)
 • Ndërlidhja e kërkimit me mësimdhënien